Бурятские рисунки для детей: Легкие бурятские рисунки – 65 фото

Бурятские орнаменты и их значение

Урда сагай уринда.

Уһан далайн дулаанда

Холын нэгэ гүрэндэ,

Хонгор уужам орондо

Алдар суута Дадон хаан

Ажаһуугаа юм hэн xa.

Эрэ тахяа гаргаба,

Эзэн хаанда һарбайба.

«Энэ алтан тагтаа

Эгээл үндэр гэнжартаа

Абаашажа hyyлгaгты,

Агуу харуулда байлгагты! —

Гэһэн аба рал хубилгаан

Гэмгүй зохидоор буулгаал,—

Оршон тойрон тайбан һаань,

Орон түрынш гайгүй haaнь,

Алтан тагтаам һууридаа

Абяагүйгөөр һуухал даа.

Хэсүү зэбсэг далайгаад.

Хэн нэгэнэй гал дайгаар

Наашаа гэнтэ халдаг даа,

Нангин хилыш алхаг даа —

Алтан тагтаам тухайлхал,

Амаргүйгөөр хуугайлхал.

Түйтэ зүг руу сэб сэхэ

Түргэн дундаа эрьехэ».

Эзэн хаан тиин хүхибэ,

Эльбэшэндээ дохибо:

«Һайхан туһыш мартахагүйб,

Һaнahaн юумыш арсахагүйб».

Аяар дээрэһээ эрэ тахяа

Агуу хаанай хилэ сахяа.

Харата аюулай болоо һаань,

Халдан дайсанай ороо һаань.

Эрэ тахяа сэб сэхэ

Эгээл тиишээ эрьехэ,

Хүсэтэ шангаар хашхарха:

«Кири-ку-ку. Ха-ха-ха!

Хажуулдижа хэбтээд, ши

Хан түрэеэ хүтэлыши!»

Хүршэнэрынь тэрэ дороо

Хүсэ ядан номгороо.

Халдан орохоо айгаа лэ —

Хамха сохюулха байгаа лэ.

Харин тэдээндэ Дадон хаан

Харюу үгэжэ шадаал ха.

Тахяа дуугай болоодхёо,

Дохёо үгэхөө болёодхёо.

Арбаад хоноо тэрэ гэһээр,

Агуу хаанай сэрэгһээ

Мэдээн үгы, жэгтэйлэ,

Мэгдээд, хүн зон жэгшээ лэ.

Дахяад тахяа булайгаар

Даляа сохин хуугайлаа.

Бүхы сэрэгээ Дадон хаан

Бүридхэжэ гулидхаад,

Зальбаржа тиин бурхандаа

Залан өөрөө ябабал даа.

Сэрэгээ хаан хүтэлжэ,

Сэхэ зүүлжээ шэглэжэ,

Үдэр һуни хамаагүй.

Үни удаан ябаа лэ.

Дайнай болоһоор мур сараа,

Дайсадай хараа бараа

Харгы замдань дайралдаагүй.

Хаанаш бури харагдаагүй.

«Жэгтэй юм даа!» — гэжэ хаан

Жэхын, гайхан бодоно ха.

Долоо хоноод байхадань,

Дободээрэ гарахадань,

Холо бэшэ — бараг даа —

Хоёр хада харагдаа.

Сэрэгээрээ агуу хаан

Сэхэ гүйлгэн ошоба ха.

Тойроод хон-жэн. Сайбалзаад,

Торгон майхан байбал даа,

Хадын хүмэг хабшалда

Хаанай сэрэг барандаа

Алуулшанхай, нэбшынхэй,

Амигүйнүүд хэбтэнхэй.

Гайхал болоһон Дадон хаан

Майхан тээшэ ошоол ха.

Халаг! Халаг! Аюул лэ!

Хаанай хүбүүд хоюулаа

Хуяггүйнүүд, зэбсэгтэеэ

Хурса һэлмээр бэе бэеэ

Эльбэдүүлэн шунажа,

Эрхэ мэдэлдэнь орожо,

Домог сууень һайрхаба,

Долоон хоног найрлаба.

Одоош юумэн элиржэ,

Дадон хаамнай тэлэржэ,

Сэбэр гоохоноо абанхай,

Сэрэг суураа дахууланхай,

Гэр тээшээ гэшхүүлбэ,

Газар тээшээ галгюулба.

Хаанай бусажа ябаһые,

Хатантай юутэй болоһые

Улад зониинь дохёолын

Урид мэдээд орхёо лэ.

Ниислэл хотынь арад зон

Ниитэ дээрээ дохилзон,

Хаалгын тэндэ үймэлдэн,

Хаанаа угтаал шууялдан.

Хатантаяа зэргэлээд.

Хаанай hyyhaн тэргэһээ

Халташ гээгдэн, тамарангүй

Харайлдаа лэ баран зон.

Хаан гараа арбагашуулаа,

Хамаг зоноо амаршалаа…

Одоо эндэ гэнтэдэ

Олон зоной зэргэдэ

Сарачинай залаатай,

Сагаан тоорсог малгайтай,

Хун шубуундал саб сагаан

Хубилгаанаа хаан хараал.

«Да, мэндэ, ахатан!» —

Амаршалбал хаан угтан.—

Ямар юумэн хэрэгтэйб?

Яаралтайгаар хэлэгты».

Эльбэшэниииь дүтэлжэ,

Эхилээ һэн иигэжэ:

«Үндэр ехэ Дадон хаан,

Үгэдөө хүрэхэ болоол хаш.

Аюулта сагта, тиихэдэ.

Алтан, зөөри, зиндаа гү,

Али хүлэг мундаа гү,

Энэ гүрэнэйм хахадые ши

Эзэлэн абаад, эдлыши».

«Намда юунш хэрэггүй,— гэн,

Намжарлаба эльбэшэн.—

Шамахаан хатанаа намда

Шагнал болгон үгыш даа».

«Эды нэтэрүү яндан, ши

Эгтээ һула һалахалши! —

Хаан ехээр сухалдаад,

Хараал шэрээл табибал даа.—

Амиды дээрээ түргэнөөр

Арил саашаа, үбгэжөөл!

Харуулшадни. баригты,

Хайра гамгүй намнагты!»

Үбгэн хаанда гэдэргэ

Үrэ хэлээл эсэргүү.

Хаантай арсалдахамнай

Һайтай бэшэ —эли һэмнэй:

Дадон алда һорьбоёо

Дары абаад.

борбогор

Хайратайхан үбгэнэй

Халзан духа руу буулгалай.

Үбгэн тэндээ унаба,

Үхал тэрээниие абаба.

Эндэ гэнтэ … долгисоод,

Эзэн хото дорьбошао.

Харин дүүхэй жэгшэжэ:

«Ха-ха! ha-ha!» — эгшэжэ.

Нүгэлһөөшье айнгүйгөөр

Нэгэл тиимээр энеэгээ.

Хэрэггүй юумэн хэгдээ гэн,

Хэдыш Дадон мэгдээ haa,

Хатан тээшээ хараба,

Халта миһэрээд абаба —

Хамаг олон зоноороо

Хан хотодоо ороо лэ…

Аяар дээрэ түмэрэй

Абяан гэнтэ жэнгирээд,

Хамаг зоной үлыжэ.

Харан байтар гэлыжэ,

Эрэ тахяа ганжарһаа

Элин буугаад намжараар

Тэргэ соогоо налайһан

Мэргэн хаанай зулай дээр

Эгсэ ерээд һуушалай,

Эгээл духынь тоншолой.

Тэрэ дороол эрэ тахяа

Тэрьедэжэ арилаа.

Агуу хаан мэдээ алдаба,

Ара хойшоо алдалжа,

Тэргэ дээрэһээ унаба ха,

Тэндээ ами табиба ха.

Хатан хараа бараагаа

Харагдангүй талиигаа.

Худалшье haa, онтохон

Хурсаар хадхаад орхихол!

Залуушуулнай омог лэ —

Захяа, һургаал бологлэ.

Гута Чимитав буряадшалбй.

Сагаалган во второй мл.группе, Бурятские орнаменты и узоры и их значение . Юрта. | План-конспект занятия по окружающему миру (младшая группа) на тему:

Бурятские орнаменты и узоры и их значение .

 Кто-то может подумать, что этнический орнамент – это всего лишь набор произвольных геометрических фигур, соединённых вместе по воле фантазии автора. Но это совсем не так. В действительности элементы орнамента – это не что иное, как древние письмена, несущие определённый смысл и неразрывно связанные с древней мифологией и общей культурой народа. Вовсе не являются исключением и бурятские орнаменты, о которых пойдёт речь в данной статье. Вы узнаете об основных символах, а также цветовом решении рисунка и областях его применения.

            Источники идей для орнаментов 

  Бурятские орнаменты и узоры имеют свои выразительные особенности и отражают верования этого народа, его жизненный уклад и даже особенности той природной среды, в которой жили многие поколения людей. Например, весьма популярны элементы, символизирующие явления природы (дождь, гроза, ветер, солнце, луна, звёзды, радуга) и божества-животные из бурятской мифологии. Встречаются в том числе мотивы, возникшие до распространения буддизма.

  Самыми древними элементами орнамента были геометрические формы: прямые линии, зигзаги, спирали, завитки, перекрестья, круги, ромбы.

 Значения, которые выражали бурятские орнаменты, зачастую были связаны с плодородием: круги обозначали солнце, луну и звёзды, волны и зигзаги – небо, воздух, облака и ветер. Сама природа, в гармонии с которой жили древние буряты, давала пищу для создания своеобразных народных орнаментов. Что украшают узорами Техники выполнения и составные части орнамента передаются из поколения в поколение. Ключевыми особенностями являются простота и чёткость линий, затейливость и оригинальность композиции, а также сочетание узора с формой предмета, на который он наносится.

    Орнаментами украшается религиозная атрибутика, талисманы, одежда и обувь, конская сбруя, пояса, колчаки для стрел, мебель, посуда и другие бытовые предметы.

    Наносится роспись на различные поверхности: дерево, ткань, цветные и чёрные металлы.

    Очень распространён бурятский орнамент на одежде: унтах, чулках, рукавах традиционных халатов, а также на разнообразных головных уборах. Рисунки зачастую наносились не только для красоты, а в первую очередь для защиты от злых сил. Любопытно, что шитьём и украшение одежды всегда занимались мастерицы-женщины, а изготовление и нанесения узоров на головные уборы считалось привилегией мужчин.

Основные бурятские орнаменты и их значение 

  Исследователи подразделяют разновидности узора на несколько групп.  Самые многочисленные из них – природные и геометрические. Кроме того, существуют так называемые культовые орнаменты, в которых используются символы тибетского буддизма. Как правило, таким узором украшают храмы и объекты, используемые в богослужении. Природные орнаменты К природным можно отнести рисунки, символизирующие растения и животных: завитки, рога, черепашьи панцири. Один из популярных мотивов – «бараний рог», означающий богатство народа, издревле занимавшегося скотоводством. Часто изображаются 12 животных из восточного календаря, что используется в качестве пожелания здоровья и долголетия.

 Популярны стилизованные изображения дракона, слона, льва, черепахи. Одним из часто встречающихся элементов, который включают в себя бурятские орнаменты, является цветок лотоса как важнейший символ буддийской культуры.

Также часто встречаются узоры «бабочка» (около 30 разновидностей изображения), «птица» и «ёлочка»..

Также к природным орнаментам относят стилизованные изображения явлений природы (огонь, дождь, ветер) и космических объектов (солнце, земля, звезды).

Геометрические орнаменты Так называемые молоточные (алхан хээ) узоры напоминают классический древнегреческий орнамент меандр. Такой рисунок наносили на предметы культа и особо важные вещи, его значение – вечное движение мира.

Другие популярные бурятские орнаменты представляют собой плетёный узел (улзы), являющийся символом долголетия, счастья и достатка. Этот символ имеет множество вариаций и может быть нанесён на любой предмет. Таким образом мастер выражает свои добрые пожелания. Ещё один распространённый древний узор – свастика (хас). Он связан с зимним и летним солнцестоянием, четырьмя сторонами света или четырьмя стихиями, а также движением Солнца вокруг Земли. Как и улзы, это буддийский символ. Свастика, направленная по ходу движения Солнца, считалась оберегом и сосредоточением доброй энергии. Особое значение бурятских орнаментов выражает важнейший элемент – круг (дугуй хээ), олицетворяющий диск Солнца, а также движение и бесконечность. Его часто изображали на оружии, талисманах и семейных, родовых печатях. Символика цвета Бурятские орнаменты, узоры и символы неизменно использовались в сочетании с определёнными цветами, которые также имели своё значение.

Самым важным считался небесно-голубой и синий цвет, связанный с божественной силой, а также означающий постоянство и верность.

Белый – святость, чистота и счастье.

 Красный – огонь, свет, тепло, исцеление, красота, радость, и в то же время – борьба, сила, агрессия.

 Оранжевый – рассвет, возрождение, символ восхода солнца. Зелёный – природа, плодородие, обновление, рост, бескорыстие. Жёлтый (золотой) – солнце, величие, прочность, вечность.

 Чёрный – самый печальный и неудачный цвет, с которым связаны несчастья, болезни, смерти, опасности, зло.

Чаще всего в декоративно-прикладных работах бурятских мастеров используются сочетания красного с жёлтым, синего с белым, зелёного с оранжевым.

 Национальные бурятские орнаменты и узоры привлекают взгляд своим ярким, необычным внешним видом, а также древней историей и глубоким символизмом.

Бурятские эпические куклы семьи Намдаковых

« Текстильные деревья Лесли Ричмонд

Керамическое искусство Македонска »

Хан женщина. Бурятские эпические куклы семьи Намдаковых

Бурятские эпические куклы семьи Намдаковых
О всемирно известном ювелире Даши Намдакове и его шедеврах я писала в одной из предыдущих публикаций. Не менее талантливы и другие члены его семьи – родители, братья и сестры, все они самые яркие и самобытные художники. Этот пост об их уникальной коллекции кукол с отличительными чертами тысячелетнего бурятского героического эпоса. Родственники Даши начали создавать кукол более 10 лет назад, первая кукла появилась в 2005 году. Всего создано более пятидесяти кукол, и они продаются в частные коллекции. Куклы – загадочные персонажи древних легенд и преданий, выполненные в виде скульптур, в стилизованных национальных костюмах и исторических атрибутах бурятского эпоса. Каждая кукла уникальна, аналогов нет, все делается вручную, в том числе и узоры на тканях. Фигуры статичны, но у каждой из них есть определенный характер и утонченная поза – типичная пластика.

Хан женщина, деталь

У родителей Даши Намдакова восемь детей, все живут в Улан-Удэ. Все члены семьи очень творческие – имя принадлежит древнему роду кузнецов Дархан «дархатэ», давшему миру знатных ювелиров, мастеров и художников.

Эскиз

Над созданием куклы работает вся семья – Даши рисует эскиз, простой черно-белый карандашный набросок, который присылает из далекого Лондона по электронной почте, и семья начинает воплощать его в жизнь .

Девушка на лошади. Бурятские эпические куклы семьи Намдаковых

Куклы выполнены в смешанной технике и из различных материалов. Старший брат-ювелир делает оправы и основы из проволоки, сестры шьют костюмы, делают грим и парики, отец занимается всей работой с кожей и деревом, а мать занимается ткачеством и кружевными украшениями. Над каждым существом работает минимум 7 человек.

Деталь девушки на лошади

Мастерская находится в семейном доме, и их дети работают под присмотром родителей, детей и внуков-смотрите, а потом совместная работа.

В доме есть «мужской цех», где мужчины работают с металлом и литьем, и «женский цех», где куклы приобретают совершенную красоту.

Девушка-лебедь

С помощью тонкого крючка шерсть яка вживляется в формованную пластиковую голову, а затем начинается создание красивых косичек, украшенных бисером и лентами. Создание куклы – это очень тонкая работа, которая занимает от одного до трех месяцев.

Девушка-лебедь деталь

Бурятские былинные куклы семьи Намдаковых – это искусство, пропитанное традициями, мифами и бесконечным этническим колоритом. Выставка «Ульгер» проходит в Иркутске в Галерее современного искусства Виктора Бронштейна.

Скульптурная композиция из выставочных кукол. Художественная выставка кукол «Ульгер» в Иркутске, Сибирь, Россия

Мастер стоит рядом со своим творением. Ulger art exhibition

Famous Buryat artist Dashi Namdakov

Dashi with his sisters and Dzhorima and Sygma

Girl violinist

Motherhood, detail

Motherhood

Princess on a horse, detail

Princess on a horse

Altargana – Даши

Арсалан

источник livemaster. ru/topic/1771311

251 Бурятский векторный клипарт и векторные изображения

Россия, Улан-Удэ линия путешествия горизонт набор. россия, улан-удэ очертания города вектор панорама, иллюстрации, туристические достопримечательности, достопримечательности, улицы. ПРЕМИУМ

Россия, бурятия, улан-удэ. горизонт города: архитектура, здания, улицы, силуэт, пейзаж, панорама. векторная иллюстрация плоской линии. россия, бурятия, улан-удэ эскизный дизайн.ПРЕМИУМ

Эскиз юрты, набор цветных и монохромных рисунков. ПРЕМИУМ

Бесшовный узор монгольского национального костюма мальчика и девочки. мультфильм дети в традиционной одежде. охотник, охота с орлом, верблюдом, традиционные жилища, такие как юрта и палатка. векторная иллюстрацияPREMIUM

Монгольский мальчик в красном национальном костюме и шляпе. мультфильм дети в традиционной одежде. пейзаж степь, горы, небо, домашняя юрта. векторная иллюстрацияPREMIUM

Векторный восточный орнаментPREMIUM

Россия, горизонт города Улан-Удэ изолированные векторные иллюстрации. россия, улан-удэ путешествия городской пейзаж с достопримечательностямиPREMIUM

Рамка декоративная, открытка. бурятские, монгольские, кельтские узоры и мотивы.ПРЕМИУМ

Рамка декоративная,карта. бурятские, монгольские этнические символы и мотивы. применена обтравочная маска. PREMIUM

Векторный бесшовный цветной казахский национальный орнамент, бордюр, рамка. бесконечный узор кочевых народов великой степи, кыргызов, монголов, бурят, калмыков.ПРЕМИУМ

Векторный бесшовный цветной казахский национальный орнамент, бордюр, рамка. бесконечный узор кочевых народов великой степи, кыргызов, монголов, бурят, калмыков. ПРЕМИУМ

Векторная круглая синяя казахская национальная рамка. орнаментальный круг. этнический узор кочевых народов великой степи, кыргызов, монголов, башкир, бурятов, калмыковPREMIUM

Люди в национальном комплекте одежды, представители стран в традиционном наряде нации мультяшном стиле векторная иллюстрацияPREMIUM

Набор векторных золотых бесшовных казахских национальных орнаментов. этнический уклад кочевых народов Великой степи, тюрков. бордюр, каркас монголы, киргизы, буряты, калмыки.PREMIUM

Переносной цветной домик монгольская юрта с орнаментомPREMIUM

Монгольский мальчик и девочка в красных национальных костюмах и шапке. мультфильм дети в традиционной одежде. vector illustration.PREMIUM

Векторный восточный орнамент, характерный для народов АзииPREMIUM

Бурятская девушка в национальном костюме. дизайнПРЕМИУМ

Векторный синий и черный казахский национальный круглый узор, рамка. этнический орнамент кочевых народов азии, великая степь, казахи, киргизы, калмыки, монголы, буряты, туркменыPREMIUM

Векторный монохромный бесшовный казахский национальный орнамент. этнический уклад кочевых народов Великой степи, тюрков. бордюр, рамка монголы, киргизы, буряты, калмыки.PREMIUM

Этнический узор в азиатском стиле. монгольские, бурятские, калмыцкие, казахские традиционные орнаментальные мотивыПРЕМИУМ

Монгольский мальчик в красном национальном костюме и шляпе. мультфильм дети в традиционной одежде. охотник, охотящийся с орлом. векторная иллюстрацияPREMIUM

Флаг Улан-Удэ – столица республики Бурятия, Россия. векторная иллюстрацияPREMIUM

Простая раскраска. юрта кочевников. книжка-раскраска для детей. черный контур на белом фоне. PREMIUM

Бурятская девушка в национальном костюме. дизайнPREMIUM

Векторный восточный орнаментPREMIUM

Векторная круглая красная казахская национальная рамка. орнаментальный круг. этнический узор кочевых народов Великой степи, кыргызов, монголов, башкир, бурят, калмыковPREMIUM

Векторный оранжевый и черный казахский национальный круглый узор, рамка. этнический орнамент кочевых народов азии, великая степь, казахи, киргизы, калмыки, монголы, буряты, туркменыPREMIUM

Россия, улан-удэ городской пейзаж линии вектор. туристическая достопримечательность плоского города, иллюстрация ультина, значки линейного мираPREMIUM

Декоративные прямоугольные рамки черного цвета. бурятский, монгольский этнический стиль. ПРЕМИУМ

Векторный золотой и красный казахский национальный круглый узор, рамка. этнический орнамент кочевых народов азии, великой степи, казахов, киргизов, калмыков, монголов, бурятов, туркменовPREMIUM

Монгольские мальчик и девочка в красных национальных костюмах и шапке. мультфильм дети в традиционной одежде. охотник, охотящийся с орлом. векторная иллюстрацияPREMIUM

Монгольский мальчик и девочка в красных национальных костюмах и шляпе. мультфильм дети в традиционной одежде. пейзаж степь, горы, небо, домашняя юрта. векторная иллюстрация.ПРЕМИУМ

Красивая монгольская женщина.ПРЕМИУМ

Векторный восточный орнаментПРЕМИУМ

Юрта. Корпус. однотонный. эскиз. комплект.PREMIUM

Монгольская девушка в красном национальном костюме и шляпе. мультфильм дети в традиционной одежде на белом фоне. векторная иллюстрация.ПРЕМИУМ

Юрта. Корпус. цвет. эскиз. set.PREMIUM

Флаг республики бурятия — субъект федерации россии, расположенный в сибири в азии. векторная иллюстрацияPREMIUM

Монгольский мальчик в красном национальном костюме и шляпе. мультфильм дети в традиционной одежде. охотник, охотящийся с орлом. векторная иллюстрацияПРЕМИУМ

Векторный восточный орнаментPREMIUM

Татарин в национальной одежде векторный мультфильм иллюстрация.PREMIUM

Векторный восточный орнаментPREMIUM

Векторная карта Республики Бурятия на белом фоне. высокая подробная иллюстрация силуэта. иллюстрация карты области россии. PREMIUM

Монгольский мальчик и девочка в красном национальном костюме и шляпе. мультяшный кот каваи в традиционной одежде. изолированные на белом фоне. векторная иллюстрацияPREMIUM

Бесшовный орнамент. бурятский, монгольский этнический стиль.ПРЕМИУМ

Знак векторного силуэта татарина в национальной одежде. ПРЕМИУМ

Цветные и черные кельтские символы. свастика, древний символ добра. узор переплетение.ПРЕМИУМ

Герб республики бурятия – субъект федерации россии, расположенный в сибири в азии. векторная иллюстрацияPREMIUM

Монгольская девушка в национальном костюме и шляпе. мультфильм дети в традиционной одежде на белом фоне. шаблон баннера карты, синий монгольский орнамент. векторная иллюстрацияПРЕМИУМ

Набор бесшовных геометрических черных бордюров. бурятский, монгольский этнический стиль. образец кисти включены.PREMIUM

Векторный монохромный бесшовный казахский национальный орнамент. этнический уклад кочевых народов Великой степи, тюрков. бордюр, рамка монголы, киргизы, буряты, калмыки.PREMIUM

Простая раскраска. юрта кочевников. книжка-раскраска для детей. черный контур, изолированные на белом фоне. цветное и черно-белое исполнениеPREMIUM

Бесшовный орнамент. бурятский, монгольский этнический стиль.ПРЕМИУМ

Визитная карточка коричневого цвета с абстрактным золотым узором для вашей индивидуальности.PREMIUM

Визитная карточка коричневого цвета с греческим золотым узором для вашего бизнеса.PREMIUM

Визитная карточка коричневого цвета с греческим золотым узором для ваших контактов. PREMIUM

Векторный набор иконы азиатской кухни. узбекская кухняPREMIUM

Коричневая визитка с винтажным золотым узором для вашей индивидуальности.PREMIUM

Юрт. эскиз. логотип, эмблема. цветная иллюстрация на белом фонеPREMIUM

Векторный золотой и черный казахский национальный круглый узор, рамка. этнический орнамент кочевых народов азии, великой степи, казахов, киргизов, калмыков, монголов, бурятов, туркменовPREMIUM

Визитка в коричневом цвете с роскошным золотым узором для Вашей индивидуальности.PREMIUM

Юрт. эскиз. логотип, эмблема.PREMIUM

Коричневая визитка с орнаментом из индийского золота для вашей индивидуальности.PREMIUM

Коричневая визитка с узором из старинного золота для вашей индивидуальности.PREMIUM

Коричневая визитная карточка со старинным золотым узором для вашего бренда. ПРЕМИУМ

Бурятский монгольский традиционный орнамент векторная иллюстрация. буддийская свастикаPREMIUM

Набор векторных орнаментов, типичных для азиатских народовPREMIUM

Деревянные музыкальные инструменты монгола. Национальная музыка монгольского народа. Монголия один значок в черном стиле векторный символ складе illustration.PREMIUM

Коричневая визитная карточка с индийским золотым узором для вашей личности .ПРЕМИУМ

Набор бесшовных черных декоративных бордюров в виде кругов. бурятский, монгольский этнический стиль. так называемый «рогатый» орнамент, «бараньи рога». растительные орнаменты. кисти в комплекте.PREMIUM

Коричневая визитка со старинными золотыми украшениями для вашей индивидуальности.PREMIUM

Коричневая визитка с индийским золотым узором для вашего бренда.PREMIUM

Векторный золотой и черный казахский национальный круглый узор, рамка. этнический орнамент кочевых народов азии, великая степь, казахи, киргизы, калмыки, монголы, буряты, туркменыПРЕМИУМ

Коричневая визитная карточка с золотым орнаментом мандалы для вашей личности. ПРЕМИУМ

Коричневая визитная карточка с индийским золотым орнаментом для вашего бренда. ПРЕМИУМ

Деревянные музыкальные инструменты монгола. векторный символ акций веб-иллюстрация.ПРЕМИУМ

Коричневая визитная карточка с индийскими золотыми украшениями для вашего бизнеса.ПРЕМИУМ

Портативный дом монгольская юрта с горами на заднем планеПРЕМИУМ

Человек в традиционной одежде ломает кулаком кость. изолированные на белом фонеPREMIUM

Коричневая визитная карточка с греческим золотым узором для вашей индивидуальности.PREMIUM

Коричневая визитная карточка с греческим золотым орнаментом для ваших контактов.PREMIUM

Коричневая визитная карточка с абстрактным золотым узором для вашего бренда.PREMIUM

Визитная карточка коричневого цвета с золотым узором мандалы для вашего бизнеса. ПРЕМИУМ

Векторный золотой и черный казахский национальный круглый узор, рамка. этнический орнамент кочевых народов азии, великая степь, казахи, киргизы, калмыки, монголы, буряты, туркменыПРЕМИУМ

Коричневая визитная карточка с золотым орнаментом мандалы для вашего бренда. ПРЕМИУМ

Векторная круглая золотая казахская национальная рамка. орнаментальный круг. этнический узор кочевых народов Великой степи, кыргызов, монголов, башкир, бурят, калмыковPREMIUM

Набор бесшовных черных орнаментальных бордюров. бурятский, монгольский этнический стиль. так называемый «рогатый» орнамент, «бараньи рога». растительные орнаменты. кисти для узоров в комплекте.PREMIUM

Коричневая визитка с винтажным золотым узором для ваших контактов.PREMIUM

Бурятский монгольский традиционный орнамент вечный узел векторной иллюстрации setPREMIUM

Набор бесшовных круглых черных бордюров. бурятский, монгольский этнический стиль. декоративная свастика как древний солярный знак. образцы кисти включены.PREMIUM

Коричневая визитная карточка с абстрактным золотым орнаментом для вашей индивидуальности.PREMIUM

Монгольские мальчик и девочка в красных национальных костюмах и шляпе. мультфильм дети в традиционной одежде. пейзаж степь, горы, небо, домашняя юрта. векторная иллюстрация.ПРЕМИУМ

Векторный монохромный бесшовный казахский национальный орнамент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *